• 0 342 317 1951

Ubuntu 18.04.2 üzerinde nextcloud kurulumu

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install lamp-server^ -y
sudo apt install php-xml php-cgi php-cli php-mysql php-mbstring php-gd php-curl php-zip
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-apcu php7.1-smbclient php7.1-ldap php7.1-redis php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-json php7.1-imagick php7.1-mysql php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-ldap php7.1-zip php7.1-curl
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE clouddb;
CREATE USER clouduser@localhost IDENTIFIED BY ‘sifreniz‘;
GRANT ALL ON clouddb.* TO clouduser@localhost IDENTIFIED BY 'sifreniz'
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.0.zip
apt install unzip
unzip nextcloud-16.0.0.zip

sudo mv nextcloud /var/www/html/nextcloud/
cd /var/www/html/nextcloud/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/

mkdir /GaunNc
mount /dev/sdd1 /GaunNc
mkdir /GaunNc/GaunData


sudo chown -R www-data:www-data /GaunNc
sudo chmod -R 755 /GaunNc

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod headers

sudo a2enmod env

sudo a2enmod dir

sudo a2enmod mime

sudo systemctl restart apache2.service

mkdir /GaunNc
mount /dev/sdb1 /GaunNc

mkdir /GaunNc/GaunData

sudo chmod -R 755 /GaunNc
http://bulut.gantep.edu.tr/    adresinden kurulum adimlari ile kurulum sonlanıyor.

Artık arayüzden ayarlar kısmından genel ayarları yapın. Uygulamalar kısmından kişilerin kullanabileceği uygulamaları kurun. Kullanıcılarınızı açıp kullanılmasını sağlayın.