• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52


Ubuntu 18.04.2 üzerinde Nextcloud 16 Kurulumu

Bu alanda Owncloud farklı bir alternatif. Nextcloud'ta birkaç farklı özellik var.
Ubuntu server versiyonunu kurulumu yapıldıktan sonra aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli.
Sisteme SSH ile login olun ve sudo su ile yetkiyi alın. Sisteme 35 TB lık bir disk kümesi ekledim. 
Bu diski formatlayıp , mount ettim. Nextcloud datalarını buraya yazacak. 

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install lamp-server^ -y
sudo apt install php-xml php-cgi php-cli php-mysql php-mbstring php-gd php-curl php-zip
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-apcu php7.1-smbclient php7.1-ldap php7.1-redis php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-json php7.1-imagick php7.1-mysql php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-ldap php7.1-zip php7.1-curl
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE gaunnextcloud01;
CREATE USER gaunnextclouduser01@localhost IDENTIFIED BY ‘password‘;
GRANT ALL ON gaunnextcloud01.* TO gaunnextclouduser01@localhost IDENTIFIED BY 'password'
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.0.zip      -->Dosyayı indirelim.
apt install unzip
unzip nextcloud-16.0.0.zip

sudo mv nextcloud /var/www/html/nextcloud/
cd /var/www/html/nextcloud/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/

mkdir /GaunNc
mount /dev/sdb1 /GaunNc       -->Sunucu açılır iken otomatik bağlanması için  etc altındaki fstab dosyası içine gerekli eklemeyi yapmalısınız.
mkdir /GaunNc/GaunData


sudo chown -R www-data:www-data /GaunNc
sudo chmod -R 755 /GaunNc

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod headers

sudo a2enmod env

sudo a2enmod dir

sudo a2enmod mime

sudo systemctl restart apache2.service

mkdir /GaunNc
mount /dev/sdb1 /GaunNc

mkdir /GaunNc/GaunData

sudo chmod -R 755 /GaunNc
http://gaunnc.bim.gantep.edu.tr/nextcloud/    adresinden kurulum adimlari ile kurulum sonlanıyor.

Bundan sonra arayüzden diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.