• 0 342 317 1951

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM VARLIKLARI KULLANIM İLKELERİ YÖNERGESİ

 

 

 1. Amaç

Kullanım İlkeleri, Gaziantep Üniversitesi bilgi ve iletişim varlıklarının işleyişlerini, T.C.’nin ilgili yasalarına ve TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikalarına uygun ve güvenli kullanılması için gerekli kuralları belirlemeyi amaçlar.

 

 

2Tanımlamalar ve Kapsam

 

 1. Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve dar alanlar bütünlüğünde fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye yarayan tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemdir.

 2. İnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının adres yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve iletişimini sağlayan bir sistemdir.

 3. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı Gaziantep Üniversitesine ait olan, Gaziantep Üniversitesince kiralanan veya lisanslanan bilgisayar ağı, internet altyapısı, bilgisayar sistemi, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümüdür.

 4. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler: Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve uygulama merkezleri, hastane), idari birimler (daire başkanlıkları, müdürlükler) ve spor-kültür-sosyal etkinliklerin yürütüldüğü birimlerdir.

 5. Esas Kullanıcılar: Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını eğitim- öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Gaziantep Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile Gaziantep Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileridir.

 

 1. Diğer Kullanıcılar: Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanım hakkına sahip Esas Kullanıcılar dışındaki, özel veya tüzel kişiliğinde olup kullanım hakları ve biçimleri Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenen tüm kısıtlı veya geçici kullanım hakkı verilmiş kullanıcılardır.

 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Gaziantep Üniversitesi adına, Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynaklarını yönetme, geliştirme, kontrol etme, her türlü bakım ve onarım işlemleri ile hizmetlerin tümünü gerçekleştiren yetkili birimdir.

 3. Kişisel Bilişim Kaynakları: Gaziantep Üniversitesi bilişim ve iletişim varlıkları kullanım ilkelerince tanımlanan esas ve diğer kullanıcılara ait  taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazları, mobil bilgisayarlar ve PDA, kablolu ve kablosuz ağ cihazları, bilgisayar sistemleri, donanım, yazılım ve hizmetlerin tümüdür.

 4. Kullanım: Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının ULAKNET’in belirlediği kullanım politikası kapsamındaki kullanımlar ve eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yönetim ve hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili kullanımlardır.

 5. Web Siteleri: Fakülte, Yüksek Okullar, Araştırma Merkezleri, İdari Birimler, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler, Sosyal Faaliyet Kulüpleri ve kullanıcıya tahsis edilen web sayfalarının tümüdür.

 6. Bilişim Destek Hizmetleri: Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile ilgili Rektörlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetlerdir.

 

3Sorumluluklar

Kullanım İlkelerinin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve yenilenmesinden Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi sorumludur.

 

Kullanım İlkelerinin kullanıcılar tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamaktan, diğer tüm politika, ilke ve prosedürlerin bu politika ile tutarlı olmasından Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur.

 

Bu politikanın kapsamına dahil olan tüm kullanıcılar Kullanım İlkelerini ve ilgili politika ve prosedürdeki kuralları bilmekten ve bu kurallara uymaktan, sorumludurlar.

 

 

4Kullanıcıların Hak ve Sorumlulukları

 

Kullanıcılar, bu yönerge kapsamında belirtilen esaslara, TÜBİTAK ULAKBIM kullanım politikası esaslarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uymak kaydıyla Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını Esas Kullanıcı veya Diğer Kullanıcı tanımları ve yetkileri çerçevesinde kullanma ve belirtilen hizmetlerin kendilerine sunulması hakkına sahiptir.

 

Kullanıcılar, Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynakları üzerinde, kendilerine verilen kullanıcı yetkisi, kodu, şifresi ve internet protokolü (IP) adresini kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar üzerinde bulundurdukları veya yarattıkları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur. Kullanıcılar Bilişim Kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı davranışları tespit etmek amacıyla, yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek zorundadır.

 

Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip etmek ve Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tavsiye edilen güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır.

 

5Kullanıma Sunan Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları

 

Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Kullanım İlkelerinde de belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kullanım İlkeleri ile belirtilen ve üniversite olarak uyulması zorunluluğu olan tüm politikalar, protokoller ve kuralları üniversitenin tüm birimlerine ve kullanıcılara güncel olarak bildirmek, Kullanım İlkelerinde belirtilen hususlarda merkezi düzenlemeleri yapmak ve bu bağlamda üniversitenin tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim Kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları destekleme yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

 

Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bire bir etkileşimi ve işbirliğini sağlamak üzere Bilişim Kaynaklarından sorumlu kişileri belirler; Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımını örgütler ve denetler; bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütür.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları (antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanıcıları bilgilendirir.

 

6İlkeler

 

 

 1. Genel Kurallar

 

 

Madde 1. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynakları Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve Üniversite yönetmelikleri başta olmak üzere yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.

Madde 2. Gaziantep Üniversitesi’nin bilgi ve haberleşme sistemleri, donanımları kurum işlerinin yürütülmesi ve akademik çalışmalar için kullanılmalıdır. Bu sistemlerin yasa dışı, rahatsız edici, kurumun diğer politika, standart ve rehberlerine aykırı veya kuruma zarar verecek herhangi bir şekilde kullanımı bu politikanın ihlal edildiği anlamına gelir.

Madde 3. Gaziantep Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet alt yapısının üzerinde yer aldığı Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve diğer ulusal ve uluslar arası ağların kullanım politikalarına, Bilişim Kaynaklarını Kullanıma sunan tüm Birimlerin ve tüm Kullanıcıların uyma ve bu bağlamda gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır.

Madde 4. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının  kullanımında kaynakların kullanıcılar arasında adil paylaşımının sağlanması; başkalarına kullanım olanağı vermeyecek biçimde trafik yaratılmasına karşı önlemler alınması, kaynaklara zarar verebilecek tehlikelere karşı risk ve güvenlik önlemleri alınması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi yapılması esastır.

Madde 5. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanıma sunan birimlerin kendi inisiyatifi dahilinde aldıkları, kullandıkları ve kullanıma sundukları yazılımların ve sistemlerin veri yedeklemeleri ve güvenliklerinden ilgili birim amirleri sorumludur.

Madde 6. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemelerinin gerçekleştirilmesi için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 7. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri

 

ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.

Madde 8. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı veya müstehcen materyal üretmek, barındırmak, iletmek; gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve dağıtımı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde, ülkenin birlik ve beraberliğine bölünmez bütünlüğüne aykırı siyasi, dini, etnik propaganda amacıyla kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.

Madde 9. Kullanıcılar ve birimler, bilgisayar ağı içerisindeki uçlara, Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bilgisi dışında anahtarlama ve ağ cihazı/cihazları takıp uç çoklama işlemi yapamazlar. Herhangi bir birim ağ ve kablolama işlemleri tesisi ve bakımında mutlaka Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın görüş ve onayını almak zorundadır. Söz konusu işlemler için üstlenici müteahhit ve taşeron firmalar ve görevlilerinin, Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yetkililerine danışmadan işe başlamamalarına ilişkin kontrol ve sorumluluk ihaleye çıkan birim yönetiminin sorumluluğundadır.

Madde 10. Kullanıcılar Gaziantep Üniversitesi içerisindeki kuruma  ait  masa üstü, taşınabilir bilgisayarlarında ve veri depolama cihazları ile şahsa ait masa üstü, taşınabilir bilgisayarlarında ve veri depolama cihazlarında; hukuki açıdan suç teşkil edecek belgeler, bilgisayar ve ağ güvenliğini yok edebilen, zarar verebilen belge, yazılım ve materyal bulunduramazlar.

Madde 11. Kullanıcılar, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ilan edilerek gereksiz trafik yarattığı ve network alt yapısının bilimsel ve akademik etkinlikler anlamında sağlıklı çalışmasını engellediği için peer-to-peer (P2P dosya paylaşım) yazılımlarını kullanamaz. Söz konusu yazılımlar bilimsel amaç ile kullanılacak ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan kısıtlı ve geçici kullanım izni talep edilir.

Madde 12. Birim, Bölüm, Kulüp, Topluluk ve kişiler, kendi adlarına oluşturdukları web sayfalarının içeriğinden sorumludur. Birim, Bölüm, Kulüp ve Topluluk veya Grup niteliğindeki kişisel nitelikte olmayan sayfaların sorumluluğu ilgili web

 

sitesinin oluşturulmasını resmi yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan talep eden öğretim elemanı veya yöneticiye aittir.

Madde 13. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bilgisi  dışında hiçbir birim ve kullanıcı, kendi bünyesinde tek bir bilgisayar arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden internete çıkaramaz ve bilgisayarlarına Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın belirlediği IP grupları dışında IP atayamaz.

Madde 14. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kullanıcılara verilen elektronik posta hesaplarının uzun süre boyunca kullanılmaması ve ilişik kesme durumunda gerekli işlemleri yapma hakkına sahiptir.

Madde 15. Kullanıcı, bu yönergede açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, internet etik kurallar çerçevesinde kabul gören tüm evrensel kurallara ve T.C.’nin ilgili yasalarına uymak zorundadır.

Madde 16. Kullanıcı, Gaziantep Üniversitesi bilişim hizmetlerinden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu yönergede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği takdirde İnternet ve e-posta kullanım hakkının sona erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı takdirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur.

Madde 17. Kurum bu sistemleri ve bu sistemlerle gerçekleştirilen aktiviteleri izleme, kaydetme ve periyodik olarak denetleme hakkını saklı tutar.

Madde 18. Aşağıdaki kurallar uyulması gereken kuralların kapsamlı bir listesi olarak düşünülmemelidir. Gerçekleştirilen aktiviteler buradaki kurallarla tutarlı olmalıdır.

 

6.2Kabul Edilebilir Internet Kullanım Kuralları

 

 

 1. Kurumsal Kullanım

 

 

Madde 19. Gaziantep Üniversitesi internet kaynakları TÜBİTAK ULAKBIM politikasında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

Madde 20. Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkeleri, TÜBİTAK ULAKBİM’in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasaları ile çakışmadığı sürece internet kaynaklarının kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 21. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarıyla internet üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur. Bunun için kullanıcılar kimlik bilgilerini uygun şekilde saklamalı ve başkaları ile paylaşmamalıdır.

Madde 22. Gaziantep Üniversitesi internet kaynakları hiçbir şekilde yasa dışı kullanılamaz, kurum çıkarlarıyla çelişemez ve  kurumun normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyemez.

Madde 23. Gaziantep Üniversitesi kaynakları uygunsuz içeriği saklamak, bağlantı olarak vermek, yer imi olarak eklemek, erişmek ve göndermek için kullanılamaz.

Madde 24. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları öncelikli olarak resmi kurum işlerinin ve akademik çalışmaların yürütülmesinde kullanılmalıdır.

Madde 25. Kullanıcıların sistemi kullanmak için gerekli kimlik bilgilerini başkalarına vermeleri yasaktır.

Madde 26. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yazılı olarak izin verilmedikçe port taraması, güvenlik taraması, ağın izlenmesi  ve kullanıcın kendisi için olmayan veriyi almaya çalışması yasaktır.

Madde 27. Gaziantep Üniversitesi’nin kritik bilgisinin ortaya çıkmasını veya kurum servislerinin ulaşılamaz hale gelmesini sağlayacak tüm aktiviteler yasaktır.

 

6.2.1.1Tarayıcı (Browser) Yazılımı

Madde 28. Kullanıcılar sadece yaygın kullanıla tarayıcı yazılımlarını ve konfigürasyonlarını  kullanabilirler.

Madde 29. Tarayıcı yazılımının mevcut güvenlik ayarlarını gevşetecek ayarlamalar yapılamaz.

 

 

6.2.1.2İndirilen Yazılımlar

Madde 30. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları onaylanmamış veya ticari hiçbir yazılımın dağıtılması için kullanılamaz.

Madde 31. İndirilen tüm yazılımlar kullanılmadan önce zararlı kodlara ve virüslere karşı taramadan geçirilmelidir.

Madde 32. T.C.’nin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve BSA (Business Software Alliance)’nın ilgili yönetmeliklerine uyulmalıdır.

 

 

 1. İzleme

 

Madde 33. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları kullanılarak yapılan genel işleyişi izleme hakkını saklı tutar.

Madde 34. Gaziantep Üniversitesi, kullanıcının Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları üzerinde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi emniyet kuvvetleriyle veya yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 

6.3Kabul Edilebilir E-posta Kullanım Kuralları

 

 

 1. Kurumsal Kullanım

 

 

Madde 35. Gaziantep Üniversitesi e-posta kaynakları öncelikli olarak resmi, onaylı kurum işleri ve akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.

Madde 36. Gaziantep Üniversitesi e-posta adresleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerince belirlenen standartlarda verilir. Değişiklik yapma hakkı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na aittir.

Madde 37. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde kullanıldığı sürece e-posta kaynaklarının kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 38. Gaziantep Üniversitesi e-posta kaynakları kullanılırken, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım  İlkeleri, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasalarına uyulmalıdır.

Madde 39. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarıyla gerçekleştirilen tüm e-posta işlemlerinden sorumludur.

Madde 40. Kullanıcılar, elektronik ileti (e-posta) hesaplarına ait  kullanıcı  adı  ve şifresinin sadece kendisinde olması gerektiğini, bu türden özel gizlilik ve güvenlik bilgilerini başkası ile paylaşmayacağını veya şifresinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi durumunda kendisi tarafından şifre değişikliği yapılabileceğini bildiğini ve önlemini almak zorunda olduğunu kabul eder.

Madde 41. Kullanıcıların tüm e-posta hesaplarında; tanınmayan e-postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.

 

6.3.2Uygunsuz Kullanım

 

 

Madde 42. Gaziantep Üniversitesi e-posta kaynakları hiçbir şekilde yasa dışı kullanılamaz, kurum çıkarlarıyla çelişemez ve  kurumun normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyemez.

Madde 43. Gaziantep Üniversitesi e-posta kaynakları uygunsuz içeriği saklamak, bağlantı olarak vermek, yer imi olarak eklemek, erişmek ve göndermek için kullanılamaz.

Madde 44. Kullanıcıların e-posta sistemini kullanmak için gerekli kimlik bilgilerini başkalarına vermeleri yasaktır.

Madde 45. Gaziantep Üniversitesi e-posta kaynakları; “zincir e-postalar”, reklam, aldatma, karalama gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) göndermek için kullanılamaz.

Madde 46. Kullanıcılar, e-posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kar amaçlı olarak kullanamaz. Bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın iznine tabidir.

Madde 47. E-posta sisteminin izinsiz kullanımı ve mesaj içeriğinde veya başlığında sahtecilik yapılması yasaktır.

 

 

 

 

6.3.3E-posta Yazılımı

 

 

Madde 48. Kullanıcılar sadece Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca web sayfasında yayımlanmış e-posta yazılımlarını ve konfigürasyonlarını kullanabilirler.

Madde 49. E-posta yazılımının mevcut güvenlik ayarlarını gevşetecek ayarlamalar yapılamaz.

Madde 50. Kullanıcılar e-posta yazılımının gönderenin kimliğini gizleyecek özelliklerini kullanamazlar.

Madde 51. Kullanıcılar e-posta yazılımının otomatik mesaj iletme özelliklerini kötüye kullanamazlar.

 

6.3.4İndirilen Yazılımlar

 

 

Madde 52. Gaziantep Üniversitesi e-posta sistemi, ticari hiçbir  yazılımın alınması, gönderilmesi veya saklanması için kullanılamaz.

Madde 53. Tüm e-posta içerikleri ve eklentileri açılmadan önce zararlı kodlara ve  virüslere karşı taramadan geçirilmelidir.

Madde 54. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın belirlediği lisanslı yazılımlar haricinde kullanılan yazılımlardan oluşabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

 

 

6.3.5İzleme

 

 

Madde 55. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı e-posta sistemleri kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar.

Madde 56. Gaziantep Üniversitesi, kullanıcının e-posta sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi emniyet kuvvetleriyle veya yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 

 

6.3.6E-posta Saklama Kapasite Sınırları

 

 

Madde 57. Güvenlik ve performans açısından e-posta eklenti boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

Madde 58. Kullanıcının e-posta kutusunun üzerinde aşağıdaki limitler uygulanır.

 1. E-posta kutusu boyutu 200MB’ı geçtiğinde kullanıcı uyarılır.

 2. E-posta kutusu boyutu 200MB’ı geçtiğinde kullanıcı e-posta gönderemez ve alamaz.

Madde 59. Kullanıcılar gereksiz mesajları silmekle yükümlüdür.

Madde 60. Gaziantep Üniversitesi ile ilgili kritik verileri içeren bilgiler e-posta, internet dosya paylaşım siteleri, paylaşım yazılımları ile gönderilemez.

 

6.4Kabul Edilebilir Yazılım Kullanım Kuralları

 

 

 1. Kurumsal Kullanım

 

 

Madde 61. Telif hakkı ve patentlerle ilgili kanunların şekline ve ruhuna uymak ve böylelikle de fikri hakları korumak ve pekiştirmek, Üniversite’nin politikasıdır. Kullanıcılar, Üniversite mülkiyetindeki her türlü bilişim kaynaklarını bu  ilkeler çerçevesinde kullanacaklarını kabul ederler.

Madde 62. Aksi ifade edilmediği müddetçe, kullanıcılar bütün yazılımların telif haklarınca korunduğunu bilir ve kabul ederler.

Madde 63. Gaziantep Üniversitesi’ne ait yazılımlar kullanılırken ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır.

 

 

6.4.2Uygunsuz Kullanım

 

 

Madde 64. Gaziantep Üniversitesi’ne ait yazılımlar yasa dışı, Gaziantep Üniversitesi politikalarına aykırı veya kurum çıkarlarına ters düşecek şekilde kullanılamaz.

Madde 65. Gaziantep Üniversitesi’ne ait yazılımların izinsiz çoğaltılması  yasaktır.

Madde 66. Gaziantep Üniversitesi’ne ait yazılımların kişisel amaçla kullanılması yasaktır.

Madde 67. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları, ticari hiçbir yazılımın izinsiz kopyalanması, gönderilmesi alınması veya çoğaltılması için kullanılamaz.

Madde 68. Üniversitemiz bünyesindeki personelin kullanmakta olduğu yazılımların lisans sorumluluğu kendilerine aittir.

 

6.4.3İzleme

 

 

Madde 69. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kullanıcıların bilgisayarlarında yüklü bulunan veya kullanılan yazılımları herhangi bir zamanda kontrol edebilir.

Madde 70. Gaziantep Üniversitesi, kullanıcının yazılımlarla gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi emniyet kuvvetleriyle veya yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

Madde 71. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkili personelince tespit edilen ve lisans anlaşmalarına uymayan yazılımlar Gaziantep Üniversitesi tarafından kullanıcıya haber vermeden kaldırılabilir.

 

6.5Kabul Edilebilir Taşınabilir Bilgi İşleme ve Depolama Cihazları Kullanım Kuralları

 

 

 1. Kuruma Ait Taşınabilir Bilgi İşleme ve Depolama Cihazları Kullanımı

 

 

Madde 72. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynaklarına erişmek için sadece Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca onaylanmış taşınabilir bilgi işleme cihazları kullanılmalıdır.

Madde 73. Gaziantep Üniversitesi’ne ait taşınabilir bilgi işleme cihazları, öncelikli olarak resmi ve onaylı kurum işlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.

Madde 74. Taşınabilir bilgi işleme cihazları gözetimsiz bırakıldıklarında mutlaka fiziksel olarak güvenli bir yerde veya şekilde saklanmalıdır.

Madde 75. Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarıyla çakışmadığı sürece bu cihazların kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 76. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları içeriğinde sayılan öğrenciler için kurulmuş olan serbest kullanım ve ders laboratuarlarından birimin yetkili amiri sorumludur.

Madde 77. Bu cihazlar kullanılırken, Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarına, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır.

 

 

 

 

6.5.2Kişiye Ait Taşınabilir Bilgi İşleme ve Depolama Cihazları Kullanımı

 

 

Madde 78. Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkelerinin, kişisel bilişim kaynakları tanımlamalarında yer alan taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazlarını kapsamaktadır.

Madde 79. Gaziantep Üniversitesi bilgi kaynaklarına erişmek için kişisel taşınabilir bilgi işleme cihazları kullanılamaz.

 

Madde 80. Gaziantep Üniversitesi’ne ait lisanslı yazılımların kişisel taşınabilir bilgi işleme cihazlarına yüklenerek yazılımların kişisel amaçla kullanılması yasaktır.

Madde 81. Kişisel bilgi işleme ve depolama cihazları ile Gaziantep Üniversitesi’ne ait hiçbir doküman ve resmi evrak taşınamaz.

Madde 82. Gaziantep Üniversitesi’ne ait taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazlarında taşınan veriler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca belirlenen şifreleme yöntemleriyle korunmalıdır.

Madde 83. Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarları, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkeleri, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasaları ile çakışmadığı sürece kişisel taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazların kullanımına ilgili birim amirinin sorumluluğunda kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 84. Gaziantep Üniversitesi network alt yapısında kullanılan kişisel bilgi işleme ve veri depolama cihazlarının tüm sorumluluğu kişiye aittir.

Madde 85. Gaziantep Üniversitesi network alt yapısında kullanılan kişisel bilgi işleme ve veri depolama cihazlarının veri güvenliklerinin sağlanması kişiye aittir.

Madde 86. Bu cihazlar kullanılırken Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarına, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır.

 

 

6.5.3Uygunsuz Kullanım

 

 

Madde 87. Gaziantep Üniversitesi’ne ait taşınabilir bilgi işleme cihazları hiçbir şekilde yasa dışı, kurum çıkarlarıyla çelişecek veya normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyecek şekilde kullanılamaz.

Madde 88. Gaziantep Üniversitesi’ne ait gizli bilgisi, kuruma ait taşınabilir bilgi işleme cihazlarında şifresiz olarak, kişiye ait taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazlarında kesinlikle saklanamaz.

Madde 89. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış şifreleme yöntemleri ve iletim metotları kullanılmadan kurum

 

bilgisi, taşınabilir bilgi işleme cihazlarından veya bu cihazlara kablosuz olarak aktarılamaz. Ayrıca bilgi, zararlı yazılımlara karşı taramadan geçirilmeden kurum ağına aktarılamaz.

Madde 90. Kişisel taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazları kurum ağına, Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın onayı olmadan dahil olamaz.

Madde 91. Gaziantep Üniversitesi’nin network alt yapısını, veri güvenliği sağlanmamış olan kişisel bilgi işleme ve veri depolama cihazları kullanılamaz.

Madde 92. Kişisel taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazlarına, Gaziantep Üniversitesi’ne ait lisanslı yazılımlar yüklenemez.

 

 

6.5.4İzleme

 

Madde 93. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kişiye ve kuruma ait taşınabilir bilgi işleme cihazları kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar.

Madde 94. Gaziantep Üniversitesi, kurum ağına dahil olan ve ağda olası bir duruma neden olan kişisel taşınabilir bilgi işleme cihazlarını Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanmaktan men edebilir.

Madde 95. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynakları kullanılarak yapılacak olan, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkeleri, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasalarına aykırı işlemler ve durumlarda kuruma ve kişiye ait taşınabilir bilgi işleme ve depolama cihazlarına Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı el koyma hakkını saklı tutar.

Madde 96. Gaziantep Üniversitesi, kullanıcının taşınabilir bilgi işleme cihazları ile gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi emniyet kuvvetleriyle veya yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 

6.6Kabul Edilebilir Kablolu ve Kablosuz Network Cihazları Kullanım Kuralları

 

 

 1. Kuruma Ait Kablolu ve Kablosuz Network Cihazları Kullanımı

 

 

Madde 97. Gaziantep Üniversitesi bilgi kaynaklarına erişmek için sadece Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca onaylanmış kablolu ve kablosuz network cihazları kullanılmalıdır.

Madde 98. Gaziantep Üniversitesi’ne ait kablolu ve kablosuz network cihazları, öncelikli olarak resmi onaylı, akademik ve kurum işlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.

Madde 99. Kablolu ve kablosuz network cihazlarının gözetimi, fiziksel olarak korunması ve güvenliğinden, cihazların bulunduğu birimin ilgili birim amirleri sorumludur.

Madde 100. Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarıyla, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkeleri, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasaları ile çakışmadığı sürece bu cihazların kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 101. Bu cihazlar kullanılırken Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarına, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır.

 

 

6.6.2Kişiye Ait Kablolu ve Kablosuz Network Cihazları Kullanımı

 

Madde 102. Gaziantep Üniversitesi bilgi kaynaklarına erişmek için kişisel Kablolu ve kablosuz network cihazları kullanılamaz.

Madde 103. Kişisel kablolu ve kablosuz network cihazları Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bilgisi ve onayı olmadan kurumun mevcut internet ve network alt yapısına bağlanamaz.

Madde 104. Kişisel kablolu ve kablosuz network cihazlarının gözetimi, fiziksel olarak korunması ve güvenliğinden kişiler sorumludur.

Madde 105. Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarıyla, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkeleri, TÜBİTAK

 

ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasaları ile çakışmadığı sürece bu cihazların kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.

Madde 106. Bu cihazlar kullanılırken Gaziantep Üniversitesi’nin çıkarlarına, Gaziantep Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım Politikası İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikaları ve T.C.’nin ilgili yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır.

 

6.6.3Uygunsuz Kullanım

 

 

Madde 107. Gaziantep Üniversitesi’ne ait ve kişisel kablolu ve kablosuz network cihazları hiçbir şekilde yasa dışı, kurum çıkarlarıyla çelişecek veya normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyecek şekilde kullanılamaz.

Madde 108. Kuruma ve kişiye ait kablolu ve kablosuz network cihazlarında Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca onaylanmış şifreleme yöntemleri kullanılmalıdır.

Madde 109. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış şifreleme yöntemleri ve iletim metotları kullanılmadan kurum bilgisi, kablolu ve kablosuz network cihazlarından aktarılmamalıdır. Ayrıca bilgi, zararlı yazılımlara karşı taramadan geçirilmeden kurum ağına aktarılamaz.

Madde 110. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mevcut ağına zarar verebilecek nitelikteki güvensiz ve korumasız kuruma ve kişiye ait kablolu ve kablosuz network cihazlarına el koyma ve kullanım dışı bırakma hakkına sahiptir.

Madde 111. Kullanıcıların kablolu ve kablosuz network cihazlarını kullanmak için gerekli kimlik bilgilerini başkalarına vermeleri yasaktır.

Madde 112. Yazılı olarak izin verilmedikçe gerek kişisel gerek kurumsal kablolu ve kablosuz network cihazları üzerinden port taraması veya güvenlik taraması yapılamaz.

Madde 113. Yazılı olarak izin verilmedikçe ağın izlenmesi ve kullanıcın kendisi için olmayan veriyi almaya çalışması yasaktır.

Madde 114. Gaziantep Üniversitesi’nin kritik bilgisinin ortaya çıkmasını veya kurum servislerinin ulaşılamaz hale gelmesini sağlayacak tüm aktiviteler yasaktır.

 

6.6.4İzleme

 

Madde 115. Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kablolu ve kablosuz network cihazları kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar.

Madde 116. Gaziantep Üniversitesi, kullanıcıların kablolu ve kablosuz network cihazları ile gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi emniyet kuvvetleriyle veya yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 

7Uygulama ve Ceza

 

Madde 117. Gaziantep Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili konularda Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler ve Bilgi İşlem Dairesi, Kullanıcı İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM kullanım politikasına ve 5651 sayılı kanun kapsamında belirtilen diğer politika ve prosedürlerde yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar: Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır, kullanıcıya tahsis edilmiş kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır, soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.

Madde 118. Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası Kullanıcı Politikası İlkelerinde belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Bilişim Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.

 

8Gözden Geçirme ve Onay

Madde 119. Kullanım İlkeleri üç (3) ayda bir Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi tarafından gözden geçirilir ve varsa değişiklikler Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanır.

Madde 120. Gaziantep Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı işbu Yönerge maddelerini kabul eder. Kullanıcılar ayrıca Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar.

 

 

 

 

 

9Yürürlük

 

Bu Yönerge Taslaktır, Gaziantep Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.